رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نام و نام خانوادگی: علی محمودی نژاد

گروه آموزشی: ریاضی و علوم کامپیوتر

رتبه دانشگاهی: استادیار

amahmodi@sirjantech.ac.ir

03441522001

دانلود رزومه علمی