نام و نام خانوادگی: علی محمودی نژاد

گروه آموزشی: ریاضی و علوم کامپیوتر

رتبه دانشگاهی: استادیار

amahmodi@sirjantech.ac.ir

03441522001

دانلود رزومه علمی


 

تلگرام پست الکترونیک پیوند
هیچ نتیجه ای وجود ندارد