دفتر ریاست و روابط عمومی

pp 300x300 - دفتر ریاست و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: روح الله زیدآبادی

کارشناس مسئول روابط عمومی

Zeydabadi.ra@gmail.com

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۰۱